Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Hájske

07/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Hájske
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Hájske
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
ukončené (17.12.2012 zapísané do KN)
ZhotoviteľPerigeum Group s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava (od 15.11.2006)
GPS-Geo, Ing. Jozef Melo, Drobného 18, 84101 Bratislava (do 14.11.2006)
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Hájske z 1.3.2004
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 5.
Na ustanovujúcom zhromaždení združenia účastníkov pozemkových úprav bola prednesená táto prezentácia.
Časový harmonogram 30.04.2004 - Bodové pole
31.08.2004 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.08.2005 - Účelová mapa polohopisu
10.08.2006 - Účelová mapa výškopisu
10.08.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
10.08.2006 - Register pôvodného stavu
31.07.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.07.2007 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2008 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
30.04.2010 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
30.04.2012 - Vytýčenie význačných a podrobných LBHNP
15.10.2012 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Vyhodnotenie komasácie
UkazovateľPôvodný stav
(pred PÚ)
Nový stav
(po PÚ)
Výmera obvodu PPÚ / (výmera celého k.ú.) [ha]1239 / (1406)
Počet vlastníkov1700
- z toho známych vlastníkov so známym pobytom806
Počet parciel48283545
Počet vlastníckych vzťahov462884026
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/111943397
Priemerná výmera parcely [m2]25653493
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu9,591,14
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka27,232,36
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
17.4.20129.00OcÚ HájskePredstavenstvo ZÚPÚ, užívatelia, správcoviaprerokovanie a dohodnutie postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
23.11.20108.00Kultúrny dom HájskePredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok proti PPÚ
17.8.20109.00OcÚ HájskePredstavenstvo ZÚPÚ doručenie a zverejnenie projektu pozemkových úprav
14.9.200814.00viničný honTerénne prešetrovanie Prešetrovanie užívacích vzťahov vo viničnom hone s následným zameraním.
od 16.4. do 18.4.2008od 13.00 do 18.00OcÚ HájskeIndividuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
15.4.200818.00Kultúrny dom v HájskomSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov Uskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky sa zasielajú prihláseným vlastníkom pozemkov s trvalým pobytom mimo obce Hájske. Vlastníci pozemkov s pobytom v Hájskom budú pozývaní miestnym rozhlasom. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP.
1.4.200813.00OcÚ HájskePredstavenstvo ZÚPÚ príprava návrhu ZUNP
10.3.200813.00OcÚ HájskePredstavenstvo ZÚPÚ príprava návrhu ZUNP
24.7.20079.00OcÚ HájskePredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok proti VZFU, predbežné vytýčenie vybratých SZO, informácia o prebiehajúcich prácach
24.5.20079.00ObPÚ Nové ZámkyRokovanie prerokovanie návrhu VZFU s organizáciami
17.5.200715.00OcÚ HájskePredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie návrhu VZFU
30.1.20079.00Zasadačka PD MočenokRokovanie pracovné rokovanie o návrhoch MÚSES a VZFU
17.10.20069.00Zasadačka Kultúrneho domu v Hájskom Predstavenstvo ZÚPÚprerokovanie námietok proti RPS, informácia o prípravných prácach na MÚSES a VZFU, rôzne
19.5.200610.00OcÚ HájskePredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie mapy hodnoty pozemkov, príprava zverejnenia RPS, rôzne
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
2.1.2013 Projekt PÚ Hájske bol ukončený, zápis do KN prebehol dňa 17.12.2012.
14.12.2012 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Hájske nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2012. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom.
20.11.2012 Vykonanie projektu PÚ Hájske bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
25.4.2012Bolo zverejnené nariadenie vykonania PPÚ Hájske. Spolu s nariadením bol zverejnený "Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní", ktorý má textovú a grafickú časť.
30.3.2012Bolo vydané rozhodnutie o schválení PPÚ.
18.8.2010Projekt pozemkových úprav bol dňa 18.8.2010 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na OcÚ. Dňa 17.8.2010 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z rozdeľovacieho plánu. Tu je k nahliadnutiu grafická časť RPUV.
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
21.7.2008ZUNP Hájske sú platné. Dnes bolo vydané oznámenie o platnosti ZUNP.
4.6.2008ZUNP boli dnes zverejnené verejnou vyhláškou. Majú textovú časť a grafickú časť.
16.4.2008Na spoločnom prerokovaní návrhov a požiadaviek vlastníkov bola prednesená táto prezentácia a bol predstavený návrh ZUNP, ktorý bude predmetom zverejnenia. Má textovú časť (36kB) a grafickú časť (4,33MB).
25.1.2008Prebiehajú práce na príprave ZUNP. Vo februári bude návrh prerokovaný s predstavenstvom ZÚPÚ.
25.7.2007VZFU Hájske boli dňa 25.7.2007 podľa §10 ods.6 zákona o pozemkových úpravách schválené rozhodnutím, ktoré sa doručuje verejnou vyhláškou.
7.6.2007Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Hájske boli dňa 6.6.2007 podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnené na obci verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ podľa §10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU a zaslal im návrh VZFU na CD. Nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál (342 MB), nie je možné zverejniť ho na tejto stránke.
28.5.2007Návrh VZFU a plánu SZO bol dňa 25.5.2007 prerokovaný na ObPÚ. Zápis z prerokovania bol dňa 28.5.2007 zaslaný všetkým pozvaným. Organizácie, ktoré sa nezúčastnili prerokovania môžu zaslať svoje pripomienky do troch dní od doručenia zápisu na základe tejto grafickej časti návrhu.
18.5.2007Kompletizuje sa návrh VZFU. Jeho zverejnenie sa predpokladá koncom mája.
1.12.2006Od 15.11.2006 došlo k zmene názvu zhotoviteľa na Perigeum Group s.r.o..
3.11.2006Dňa 3.11.2006 ObPÚ schválil RPS.
20.7.2006 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 19.7.2006 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne je v obálke Dotazník o zisťovaní zámerov pri nakladaní s pozemkami v novom usporiadaní.
7.4.2006V súčasnosti sa spracováva register pôvodného stavu (RPS). Pravdepodobne v máji bude zverejnený na obci. Zároveň každému vlastníkovi bude doručený výpis z RPS, týkajúci sa jeho pozemkov.
Hore
20/11/12
PPÚ Hájske - schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Hájske

25/04/12
PPÚ Hájske - nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu

Nariadenie vykonania PPÚ Hájske a Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

30/03/12
PPÚ Hájske - schválenie PPÚ
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Hájske
18/08/10
PPÚ Hájske - zverejnenie PPÚ

Zverejnenie PPÚ Hájske

21/07/08
PPÚ Hájske - súbory
K týmto súborom pristupujte cez odkazy vyššie v texte
04/06/08
PPÚ Hájske - zverejnenie ZUNP
Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška a ZUNP
16/04/08
PPÚ Hájske - súbory
K týmto súborom pristupujte cez odkazy vyššie v texte
25/07/07
PPÚ Hájske - schválenie VZFU - verejná vyhláška

Rozhodnutie o schválení VZFU PPÚ Hájske

07/06/07
PPÚ Hájske - súbory
K týmto súborom pristupujte cez odkazy vyššie v texte
07/06/07
PPÚ Hájske - zverejnenie VZFU - verejná vyhláška
Zverejnenie VZFU Hájske - verejná vyhláška
28/05/07
PPÚ Hájske - prerokovanie VZFU - súbory
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
20/07/06
PPÚ Hájske - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
20/07/06
PPÚ Hájske - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/03/05
PPÚ Hájske - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre