Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / JPÚ VD Kamenín

01/07/11
Hlavná stránka - JPÚ VD Kamenín
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

JPÚ VD Kamenín
ukončené (22.1.2013 zapísané do KN)
ZhotoviteľGeopartner s.r.o., Košická 37, 82108 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie z 23.6.2011 o povolení pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v lokalite pripravovaného vodného diela Kamenín v časti k.ú. Kamenín a Bíňa s grafickou prílohou.
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚ Ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ sa konalo dňa 7.9.2011. Z priebehu UZ bola vyhotovená zápisnica, bola na ňom prednesená táto prezentácia, boli schválené stanovy ZÚPÚ a bolo zvolené predstavenstvo ZÚPÚ. ZÚPÚ JPÚ VD Kamenín je evidované v registri združení pod poradovým číslom 12.
Časový harmonogram 31.10.2011 - Úvodné podklady (zverejnenie a schválenie RPS a VZFU)
30.04.2012 - Návrh nového usporiadania pozemkov (ZUNP, zverejnenie a schválenie RPUV)
30.06.2012 - Vykonanie a schválenie JPÚ (RPGP)
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
9.7.201210.00OcÚ BíňaPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
21.12.201110.00OcÚ BíňaPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie prvotného návrhu ZUNP
28.9.201110.00OcÚ BíňaPredstavenstvo ZÚPÚ dokumenty ZÚPÚ, úvodné podklady JPÚ - mapa hodnoty, RPS a VZFU
7.9.201119.30Kultúrny dom KamenínPredstavenstvo ZÚPÚ voľba predsedu, podpredsedu a zapisovateľa
7.9.201118.00Kultúrny dom KamenínUstanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ podľa §24 ods.1 zákona, prijatie stanov, voľba predstavenstva
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
2.1.2013 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ VD Kamenín nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2012. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom.
12.12.2012 Vykonanie projektu JPÚ VD Kamenín bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom.
8.8.2012Dňa 8.8.2012 bolo zverejnené nariadenie vykonania PPÚ Andovce. Spolu s nariadením bol zverejnený dohodnutý Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.
6.7.2012Projekt pozemkových úprav JPÚ VD Kamenín bol schválený. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6.8.2012.
4.5.2012 Projekt pozemkových úprav bol dňa 4.5.2012 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli obecných úradov v Bíni a Kameníne a projekt je tam aj k nahliadnutiu. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený výpis z rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu. Grafická časť RPUV k.ú. Bíňa a k.ú. Kamenín.
4.5.2012Dňa 4.5.2012 ObPÚ požiadal správu katastra o pozastavenie zápisov do KN v obvode projektu JPÚ VD Kamenín. Zápisy do KN budú pozastavené od 1.7.2012 do schválenia vykonania projektu JPÚ VD Kamenín a jeho zápisu do KN.
17.4.2012Dňa 3.4.2012 sa na Obecnom úrade v Bíni a 17.4.2012 sa v zasadačke ObPÚ uskutočnilo podľa §12 ods.6 zákona prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov s jednotlivými vlastníkmi podľa časového harmonogramu uvedeného v pozvánke.
12.3.2012Dňa 12.3.2012 ObPÚ vydal a zaslal Oznámenie o platnosti ZUNP.
6.2.2012Dňa 6.2.2012 boli zverejnené verejnou vyhláškou Zásady umiestnenia nových pozemkov. ZUNP majú textovú časť a grafickú časť. Zároveň sa ZUNP doručujú všetkým známym vlastníkom do vlastných rúk.
16.1.2012Dňa 10.1.2012 ObPÚ schválil VZFU a dňa 16.1.2012 schválil RPS.
7.11.2011Dňa 7.11.2011 boli verejnou vyhláškou zverejnené VZFU v obvode JPÚ VD Kamenín. VZFU sa podľa § 9 ods. 10 zákona vypracúvajú v rozsahu, ktorý zodpovedá dôvodom začatia PÚ a potrebám ďalšieho konania o PÚ. Keďže v rámci spracovania JPÚ VD Kamenín sa bude hlavne sceľovať, rozdeľovať a premiestňovať vlastníctvo k pozemkom v obvode JPÚ bez navrhovania SZO, ani sa nebudú navrhovať žiadne iné zmeny vo funkčnom usporiadaní pozemkov v obvode JPÚ, ktoré by nevyplývali z doteraz známych návrhov investora, návrh VZFU je vypracovaný iba v nevyhnutnom rozsahu na základe získaných podkladov.
24.8.2011Dňa 7.9.2011 od 18.00 sa v Kultúrnom dome v Kameníne uskutoční ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Je zvolané verejnou vyhláškou, ktorá je zverejnená na úradnej tabuli ObPÚ, Obce Kamenín a Obce Bíňa. Účastníci PÚ majú na tomto zhromaždení vytvoriť združenie účastníkov PÚ na obstaranie svojich spoločných záležitostí, prijať stanovy združenia a zvoliť predstavenstvo ako výkonný výbor združenia. Známym vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav s adresou podľa údajov v KN je zaslané oznámenie a návrh stanov.
Hore
12/12/12
JPÚ VD Kamenín - Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ
08/08/12
JPÚ VD Kamenín - nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu
Nariadenie vykonania JPÚ VD Kamenín a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
06/07/12
JPÚ VD Kamenín - schválenie PPÚ
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav
04/05/12
JPÚ VD Kamenín - Zverejnenie PPÚ - verejná vyhláška
Zverejnenie PPÚ
06/02/12
JPÚ VD Kamenín - zverejnenie ZUNP
Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška
11/01/12
JPÚ VD Kamenín - schválenie VZFU

Schválenie VZFU JPÚ VD Kamenín 

07/11/11
JPÚ VD Kamenín - zverejnenie VZFU

verejná vyhláška

07/11/11
JPÚ VD Kamenín - zverejnenie RPS
verejná vyhláška
29/09/11
JPÚ VD Kamenín - súbory ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
25/08/11
JPÚ VD Kamenín - Zvolanie ZÚPÚ - verejná vyhláška

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia ZÚPÚ v JPÚ VD Kamenín

28/06/11
JPÚ VD Kamenín - rozhodnutie o povolení

Rozhodnutie o povolení JPÚ VD Kamenín sa doručuje verejnou vyhláškou. Jeho súčasťou je grafická príloha s vyznačením obvodu JPÚ.

Ubytovanie v Nitre