Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Dlhá nad Váhom

07/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Dlhá nad Váhom
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Dlhá nad Váhom
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
ukončené (18.10.2010 zapísané do KN)
ZhotoviteľENVI-GEOS s.r.o., M.S.Trnavského 13, 94901 Nitra
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Dlhá nad Váhom z 1.7.2003
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 2.
Časový harmonogram 31.08.2003 - Bodové pole
31.10.2003 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.01.2005 - Účelová mapa polohopisu
30.06.2005 - Účelová mapa výškopisu
30.06.2005 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
30.06.2006 - Register pôvodného stavu
30.06.2006 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.06.2006 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
31.10.2006 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.04.2007 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.04.2008 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
28.02.2009 - Aktualizácia RPS a RPUV
30.09.2009 - Vytýčenie význačných a podrobných LBHNP
31.07.2010 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Vyhodnotenie komasácie
UkazovateľPôvodný stavNový stav
Výmera k.ú. Dlhá nad Váhom [ha] 907,00
Výmera obvodu PPÚ [ha] 693,47
Počet parciel2614863
Počet vlastníkov621623
- známych vlastníkov so známym pobytom339341
- ostatných vlastníkov282282
Počet vlastníckych vzťahov121751916
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/1746689
Priemerná výmera parcely [m2]2654,228035,60
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu4,662,22
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka19,613,08
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
18.6.20098.00OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚpríprava podrobného vytýčenia a odovzdania nových pozemkov v teréne
6.3.20099.00OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚprevzatie vytýčených význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne
18.11.20088.30OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚinformácia o prebiehajúcich prácach a dohodnutie ďalšieho postupu, prerokovanie priority a naliehavosti výstavby niektorých SZO, príprava "Postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní"
2.-3.9.20089.00Kultúrny dom Dlhá nad VáhomRokovanie prerokovanie námietok proti RPUV podľa §13 ods.4 zákona
20.6.20089.00OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie návrhu na podanie námietok predstavenstva voči RPUV
12.12.20078.30OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie problematiky obchvatu, prerokovanie užívateľských pomerov podľa nového usporiadania
10.10.20078.30OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie prerozdelenia užívateľských blokov, dohodnutie postupu prerokovávania s vlastníkmi a užívateľmi
27.6.20078.30OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie analýzy vlastníckych vzťahov v koridore obchvatu Šale, prerokovanie prerozdelenia užívateľských blokov, rôzne
18.4.20079.00OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚpredbežné vytýčenie vybratých SZO, obchvat Šale a jeho vplyv na PPÚ Dlhá nad Váhom, rôzne
6.2.20079.00OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie plánu SZO, prerokovanie prerozdelenia užívateľských blokov, informácia o prebiehajúcich prácach, rôzne
19.6.20068.30OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚodsúhlasenie definitívneho znenia ZUNP na zverejnenie, prerokovanie námietok proti RPS, rôzne
9.6.20068.30OcÚ Dlhá nad VáhomPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie námietok proti VZFU, príprava definitívneho znenia ZUNP na zverejnenie, rôzne
od 16.5.2006 do 19.5.2006od 13.00 do 18.00OcÚ Dlhá nad Váhom Individuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov. S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
15.5.200618.00Jedáleň na Hosp.stred. RD Šaľa v Dlhej nad Váhom (pôvodne v Kultúrnom dome)Spoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov.Uskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky boli zaslané známym vlastníkom pozemkov v obvode PPÚ Dlhá nad Váhom. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci PÚ, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP.
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
19.10.2010 Projekt PÚ Dlhá nad Váhom bol ukončený a schválený. Zápis do KN prebehol dňa 18.10.2010.
24.9.2010 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Dlhá nad Váhom nadobudlo právoplatnosť dňa 22.9.2010. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňa 24.9.2010 bola dokumentácia projektu odovzdaná na zápis do KN.
7.9.2010 Vykonanie projektu PÚ Dlhá nad Váhom bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2010 zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
22.9.2009 Na základe platného "Postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní" schválil ObPÚ podľa §14 ods.7 zákona o pozemkových úpravách začatie hospodárenia na nových pozemkoch od 15.10.2009.
28.2.2009 Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PPÚ Dlhá nad Váhom dňom 13.2.2009 ObPÚ vydal nariadenie vykonania PPÚ Dlhá nad Váhom. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní". Obidva dokumenty sa nachádzajú v tomto súbore.
13.1.2009 Projekt pozemkových úprav bol schválený týmto rozhodnutím.
16.10.2008 Námietky proti rozdeľovaciemu plánu, ktorým nebolo možné vyhovieť pri prerokovaní, rieši KPÚ Nitra. Začal sa pripravovať materiál "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní".
28.5.2008 Projekt pozemkových úprav bol dňa 27.5.2008 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na ObPÚ. Dňa 27.5.2008 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ, informáciu o pozemkových úpravách a výpis z rozdeľovacieho plánu. Tu je k nahliadnutiu grafická časť RPUV.
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
25.1.2008Návrh nového usporiadania sa ukončuje. Vo februári prebehnú rokovania s vlastníkmi o umiestnení ich nových pozemkov.
1.7.2007Prebieha príprava na jesenné rokovania s vlastníkmi o umiestňovaní ich nových pozemkov.
2.1.2007Prebieha príprava projektovej dokumentácie spoločných zariadení a opatrení (hlavne poľné cesty a ekologická zeleň).
9.8.2006Dňa 8.8.2006 ObPÚ vydal a zaslal Oznámenie o platnosti ZUNP.
9.8.2006Dňa 8.8.2006 ObPÚ schválil RPS.
26.6.2006Dňa 26.6.2006 boli podľa §11 ods.23 zverejnené ZUNP verejnou vyhláškou a začalo ich doručovanie známym vlastníkom. ZUNP majú textovú časť a grafickú prílohu (1469 kB).
26.6.2006Dňa 19.6.2006 bolo predstavenstvom ZÚPÚ odsúhlasené konečné znenie ZUNP na zverejnenie a boli prerokované námietky proti RPS.
26.6.2006Dňa 16.6.2006 ObPÚ vydal podľa §10 ods.6 zákona rozhodnutie o schválení VZFU.
10.5.2006ZMENA - Z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác v Kultúrnom dome v Dlhej nad Váhom sa avizované spoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov uskutoční síce v pôvodnom termíne, t.j. 15.5.2006 o 18.00, ale v náhradných priestoroch, v jedálni Hospodárskeho strediska RD Šaľa v Dlhej nad Váhom.
4.5.2006 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 3.5.2006 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne je v obálke pozvánka na spoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov, ktoré sa uskutoční 15.5.2006 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Dlhej nad Váhom.
28.4.2006RPS bol dňa 21.4.2006 odovzdaný na ObPÚ na kontrolu a zverejnenie. ObPÚ po kontrole pripravuje zverejnenie RPS, ktoré prebehne v týždni od 2.5.2006.
28.4.2006Dňa 15.5.2006 o 18.00 hod sa v Kultúrnom dome v Dlhej nad Váhom uskutoční rokovanie s vlastníkmi o ich návrhoch a požiadavkách na určenie nových pozemkov. Na základe výsledkov z tohto rokovania a individuálnych prerokovaní v dňoch od 16.5.2006 do 19.5.2006 a schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia bude pripravený návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov, ktorý bude zverejnený a doručený do vlastných rúk známym vlastníkom.
21.4.2006Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Dlhá nad Váhom boli dňa 21.4.2006 podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnené na obci verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ podľa §10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU.Nakoľko sa jedná o obsiahlejší elaborát, tu zverejňujeme iba textovú časť (730 kB) a hlavnú grafickú prílohu (1643 kB).
20.4.2006RPS je skontrolovaný a začali sa vyhotovovať tlačové zostavy. Pravdepodobne v priebehu nasledujúceho týždňa bude RPS zverejnený v obci a každému známemu vlastníkovi bude doručený výpis z RPS.
7.4.2006Pravdepodobne dňa 2.5.2006 o 17.00 hod sa v Kultúrnom dome v Dlhej nad Váhom uskutoční rokovanie s vlastníkmi o ich návrhoch a požiadavkách na určenie nových pozemkov. Na základe výsledkov z tohto rokovania a individuálnych prerokovaní v dňoch od 3.5.2006 do 5.5.2006 a schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia bude pripravený návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov, ktorý bude zverejnený a doručený do vlastných rúk známym vlastníkom.
7.4.2006Dňa 12.4.2006 o 9.00 hod sa na Obvodnom pozemkovom úrade v Nových Zámkoch uskutoční prerokovanie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Dlhá nad Váhom podľa §9 ods.11 zákona o pozemkových úpravách.
21.3.2006Register pôvodného stavu (RPS) bude zverejnený na obci pravdepodobne v 14. týždni. Zároveň každému vlastníkovi bude doručený výpis z RPS, týkajúci sa jeho pozemkov.
Hore
07/09/10
PPÚ Dlhá nad Váhom - schválenie vykonania PPÚ
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Dlhá nad Váhom
22/09/09
PPÚ Dlhá nad Váhom - schválenie začatia hospodárenia

Schválenie začatia hospodárenia na nových pozemkoch v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dlhá nad Váhom

27/02/09
PPÚ Dlhá nad Váhom - nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu
Nariadenie vykonania PPÚ Dlhá nad Váhom a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
13/01/09
PPÚ Dlhá nad Váhom - schválenie PPÚ
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Dlhá nad Váhom
28/05/08
PPÚ Dlhá nad Váhom - zverejnenie PPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
28/05/08
PPÚ Dlhá nad Váhom - zverejnenie PPÚ
Zverejnenie PPÚ - verejná vyhláška
27/06/06
PPÚ Dlhá nad Váhom - ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
27/06/06
PPÚ Dlhá nad Váhom - ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
04/05/06
PPÚ Dlhá nad Váhom - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
04/05/06
PPÚ Dlhá nad Váhom - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
21/04/06
PPÚ Dlhá - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
21/04/06
PPÚ Dlhá - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/03/05
PPÚ Dlhá nad Váhom - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre