Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Mojzesovo

05/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Mojzesovo
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Mojzesovo
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
ukončené (27.8.2009 zapísané do KN)
ZhotoviteľPentas s.r.o., Handlovská 45, 85101 Bratislava 5
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Mojzesovo z 1.7.2003
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 1.
Časový harmonogram 31.08.2003 - Bodové pole
31.10.2003 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
30.06.2004 - Účelová mapa polohopisu
31.10.2004 - Účelová mapa výškopisu
30.06.2005 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
30.06.2005 - Register pôvodného stavu
30.06.2006 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.06.2006 - Miestny územný systém ekologickej stability
30.06.2006 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
31.03.2007 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
30.04.2008 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
31.01.2009 - Aktualizácia RPS a RPUV, vytýčenie význačných LBHNP
30.06.2009 - Vytýčenie podrobných LBHNP
30.04.2010 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Vyhodnotenie komasácie
UkazovateľPôvodný stavNový stav
Výmera k.ú. Mojzesovo [ha] 749,43
Výmera obvodu PPÚ [ha] 626,73
Počet parciel21211700
Počet vlastníkov12331226
- známych vlastníkov so známym pobytom587580
- ostatných vlastníkov646646
Počet vlastníckych vzťahov115631995
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/16551560
Priemerná výmera parcely [m2]2954,803686,66
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu5,451,17
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka9,381,63
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
1.12.20088.00-15.00podľa pozvánkyVytýčenie lomových bodovvytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov na ornej pôde
28.-30.11.20088.00-16.00viničný honVytýčenie lomových bodovvytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov vo viničnom hone
22.9.200816.00OcÚ MojzesovoRokovanie príprava postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní s užívateľmi PP
22.9.200813.00OcÚ MojzesovoPredstavenstvo ZÚPÚ príprava postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
18.7.20089.00OcÚ MojzesovoRokovanie prerokovanie námietok proti výpisu z RPUV podľa §13 ods.4 zákona
15.-17.2.20088.00-17.00Viničný hon - terénPredbežné vytýčeniepredbežné vytýčenie návrhu nových pozemkov vo viničnom hone a odovzdanie kolíkov vlastníkom
24.1.200817.00OcÚ MojzesovoPredstavenstvo ZÚPÚfinančné hospodárenie, informácia o prebiehajúcich prácach, predbežné vytýčenie návrhu nových pozemkov vo viničnom hone
5.-6.12.20078.30-18.00OcÚ MojzesovoRokovanie prerokovanie umiestnenia nových pozemkov s pozvanými vlastníkmi
26.6.200715.00Kultúrny dom MojzesovoRokovanie prerokovanie výstavby novonavrhovanej cesty vo viničnom hone
15.3.20079.00OcÚ MojzesovoPredstavenstvo ZÚPÚpredbežné vytýčenie plánu spoločných zariadení a opatrení, informácie o prebiehajúcich prácach na PPÚ, rôzne
12.9.200616.00OcÚ MojzesovoPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie spôsobu umiestňovania nových pozemkov vo viničnom hone, prerokovanie návrhov na projektovú dokumentáciu spoločných zariadení a opatrení, rôzne
30.5.200618.00OcÚ MojzesovoPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie námietok proti VZFU, príprava definitívneho znenia ZUNP na zverejnenie, finančné hospodárenie ZÚPÚ, rôzne
od 25.4.2006 do 28.4.2006od 9.00 do 15.00OcÚ Mojzesovo Individuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov. S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
24.4.200617.00Kultúrny dom MojzesovoSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov.Uskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky boli zaslané vlastníkom, ktorí sa prihlásili o účasť na pozemkových úpravách. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP.
24.4.200615.30OcÚ MojzesovoPrerokovanie častí návrhov VZFU a ZUNP, ktoré sa týkajú budúceho samostatného hospodárenia na pôde. Pozvánky boli zaslané osobám, ktoré v súčasnosti hospodária na pôde. Zúčastniť sa môžu aj ďalší záujemci o hospodárenie na pôde.
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
1.9.2009 Projekt PÚ Mojzesovo bol ukončený a schválený takmer rok pred plánovaným termínom. Zápis do KN prebehol dňa 27.8.2009. Boli zrušené doterajšie listy vlastníctva a založené nové, ktoré budú v nasledujúcom období zasielané Správou katastra všetkým známym vlastníkom.
13.8.2009 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Mojzesovo nadobudlo právoplatnosť dňa 12.8.2009. Týmto dňom sa nadobúda vlastníctvo k novým pozemkom. Dňa 13.8.2009 bola dokumentácia projektu odovzdaná na zápis do KN.
28.7.2009 Vykonanie projektu PÚ Mojzesovo bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2009 zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
14.1.2009 Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení PPÚ Mojzesovo dňom 5.1.2009 ObPÚ vydal nariadenie vykonania PPÚ Mojzesovo. Spolu s nariadením zverejnil dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní". Obidva dokumenty sa nachádzajú v tomto súbore.
5.12.2008 ObPÚ NZ oznamuje, že z dôvodu ukončovania PPÚ Mojzesovo je možné doručovať na SK NZ verejné listiny a iné listiny na zápis do KN najneskôr do 30.1.2009. Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po 30.1.2009, SK ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil. Zápis týchto listín do KN nebude možné vykonať, pretože dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania PPÚ sa nadobudne vlastníctvo k novým pozemkom a vlastnícke práva doteraz evidované v katastri zaniknú. Tento postup sa nevzťahuje na nehnuteľnosti v zastavanom území obce Mojzesovo. ObPÚ zaslal na obec túto informáciu.
4.12.2008 Projekt pozemkových úprav bol schválený týmto rozhodnutím.
16.10.2008 Pravdepodobne dňa 21.10.2008 začne vytyčovanie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne s ich trvalou stabilizáciou v spolupráci s Obecným úradom Mojzesovo.
16.10.2008 Dve námietky proti rozdeľovaciemu plánu rieši MPSR (KPÚ ich už predtým zamietol a namietateľky podali odvolanie). Projekt PÚ bude schválený až po rozhodnutí o námietkach. Materiál "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní" je pripravený. Bude zverejnený spolu s nariadením vykonania projektu PÚ.
28.5.2008 Projekt pozemkových úprav bol dňa 22.5.2008 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na ObPÚ. Dňa 22.5.2008 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ, informáciu o pozemkových úpravách a výpis z rozdeľovacieho plánu. Tu je k nahliadnutiu grafická časť RPUV.
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
12.2.2008V piatok, sobotu a nedeľu (15.-17.2.2008) prebehne predbežné vytýčenie nových pozemkov vo viničnom hone. Dotknutí vlastníci boli pozvaní na prevzatie kolíkov do terénu. Predbežný časový harmonogram je rozdelený do skupín po cca 20 vlastníkov nasledovne. Každý deň od 8.00 do 10.00 jedna skupina, od 10.00 do 12.00 ďalšia skupina, od 12.00 do 13.00 obedňajšia prestávka, od 13.00 do 15.00 ďalšia skupina a od 15.00 do 17.00 ďalšia skupina. Vyzývame pozvaných, aby sa vo vlastnom záujme zúčastnili v čase uvedenom v pozvánke.
25.1.2008Ukončuje sa návrh nového usporiadania vo viničnom hone. Pravdepodobne vo februári, najneskôr do polovice marca, prebehne predbežné vytýčenie nových pozemkov vo viničnom hone. Dotknutí vlastníci budú pozvaní na prevzatie kolíkov do terénu. Podrobnosti budú včas oznámené.
Na konci apríla bude odovzdaný kompletný návrh nového stavu a začiatkom mája budú všetkým známym vlastníkom doručené výpisy z registra nového stavu.
1.7.2007Prebieha na OcÚ prerokovávanie umiestňovania nových pozemkov. Informácie o termínoch prerokovávania vám poskytnú na OcÚ alebo priamo u zhotoviteľa PPÚ.
2.1.2007Prebieha príprava projektovej dokumentácie spoločných zariadení a opatrení (hlavne poľné cesty a ekologická zeleň). Súčasne nepravidelne prebieha na obecnom úrade prerokovávanie umiestňovania nových pozemkov hlavne vo viničnom hone. Informácie o ďalších termínoch prerokovávania vám poskytnú na OcÚ alebo priamo u zhotoviteľa PPÚ.
9.8.2006Dňa 24.7.2006 ObPÚ vydal a zaslal Oznámenie o platnosti ZUNP.
7.6.2006Dňa 5.6.2006 boli podľa §11 ods.23 zverejnené ZUNP verejnou vyhláškou a začalo ich doručovanie známym vlastníkom. ZUNP majú textovú časť a grafickú prílohu (2770 kB).
7.6.2006Dňa 31.5.2006 ObPÚ vydal podľa §10 ods.6 zákona rozhodnutie o schválení VZFU.
7.6.2006Dňa 30.5.2006 boli s predstavenstvom ZÚPÚ podľa §10 ods.6 zákona prerokované došlé stanoviská k zverejneným VZFU (námietky neboli žiadne) a bolo odsúhlasené konečné znenie ZUNP na zverejnenie.
13.4.2006Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Mojzesovo boli dňa 13.4.2006 podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnené na obci verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ podľa §10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU. Nakoľko sa jedná o obsiahlejší elaborát, tu zverejňujeme iba textovú časť (958 kB) a hlavnú grafickú prílohu (2787 kB).
7.4.2006Dňa 31.3.2006 sa na ObPÚ uskutočnilo prerokovanie návrhu VZFU podľa §9 ods.11 zákona o pozemkových úpravách. Na základe záznamu z prerokovania sa v 15. týždni plánuje zverejnenie návrhu VZFU podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách a jeho doručenie ZÚPÚ.
21.3.2006Dňa 24.4.2006 o 17.00 hod sa v Kultúrnom dome v Mojzesove uskutoční rokovanie s vlastníkmi o ich návrhoch a požiadavkách na určenie nových pozemkov. Na základe výsledkov z tohto rokovania a individuálnych prerokovaní v dňoch od 25.4.2006 do 28.4.2006 a schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia bude pripravený návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov, ktorý bude zverejnený a doručený do vlastných rúk známym vlastníkom.
21.3.2006Dňa 31.3.2006 o 9.00 hod sa na Obvodnom pozemkovom úrade v Nových Zámkoch uskutoční prerokovanie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Mojzesovo podľa §9 ods.11 zákona o pozemkových úpravách.
28.11.2005Dňa 28.11.2005 ObPÚ schválil RPS.
2.9.2005Dňa 30.8.2005 o 19.00 sa v Kultúrnom dome v Mojzesove uskutočnilo zhromaždenie združenia účastníkov pozemkových úprav. Bola schválená nasledovná zmena stanov združenia: "Členom predstavenstva je vždy starosta obce Mojzesovo." V následnej diskusii boli vysvetlené otázky súvisiace s pozemkovými úpravami a procesom zverejnenia RPS.
19.8.2005Dňa 30.8.2005 o 19.00 sa v Kultúrnom dome v Mojzesove uskutoční zhromaždenie združenia účastníkov pozemkových úprav.
23.7.2005 Register pôvodného stavu (RPS) bol zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne bude v zásielke list predstavenstva združenia účastníkov pozemkových úprav s výzvou na zaplatenie 100,- Sk za výpis z RPS (§18 ods.4 zákona o pozemkových úpravách) s priloženou poštovou poukážkou a
- poslednou prílohou je list zhotoviteľa.
Hore
28/07/09
PPÚ Mojzesovo - rozhodnutie o schválení vykonania
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Mojzesovo - verejná vyhláška
14/01/09
PPÚ Mojzesovo - nariadenie vykonania PPÚ
Nariadenie vykonania PPÚ Mojzesovo + postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
05/12/08
PPÚ Mojzesovo - informácia
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
04/12/08
PPÚ Mojzesovo - schválenie PPÚ
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav v k.ú. Mojzesovo
28/05/08
PPÚ Mojzesovo - zverejnenie PPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
22/05/08
PPÚ Mojzesovo - zverejnenie PPÚ
Zverejnenie PPÚ - verejná vyhláška
07/06/06
PPÚ Mojzesovo - ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/06/06
PPÚ Mojzesovo - ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
21/04/06
PPÚ Mojzesovo - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
21/04/06
PPÚ Mojzesovo - VZFU

K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte

27/07/05
PPÚ Mojzesovo - prihláška do PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
27/07/05
PPÚ Mojzesovo - zverejnenie RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/03/05
PPÚ Mojzesovo - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre