Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Bardoňovo

13/01/09
Hlavná stránka - PPÚ Bardoňovo
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Bardoňovo
- Financované z prostriedkov EPFRV -
ZhotoviteľGeopartner s.r.o., Košická 37, 82108 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Bardoňovo z 20.3.2009 s grafickou prílohou
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚ Ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ sa konalo dňa 26.6.2009, bola na ňom prednesená táto prezentácia, boli schválené stanovy ZÚPÚ a bolo zvolené predstavenstvo ZÚPÚ. Je evidované v registri združení pod poradovým číslom 11.
Časový harmonogram 30.11.2009 - Bodové pole
30.11.2009 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia hranice obvodu PPÚ
30.11.2009 - Účelové mapovanie polohopisu
30.04.2011 - Účelové mapovanie výškopisu
31.10.2011 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.10.2011 - Register pôvodného stavu
31.10.2011 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2012 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.11.2012 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
31.12.2013 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
30.09.2014 - Aktualizácia RPS a RPUV, vytýčenie LBHNP
31.03.2015 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Štatistické údaje
UkazovateľPôvodný stav
Výmera obvodu PPÚ / (výmera celého k.ú.) [ha]2260/ (2381)
Počet vlastníkov1320
- z toho známych vlastníkov so známym pobytom649
Počet parciel3202
Počet vlastníckych vzťahov21193
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/11154
Priemerná výmera parcely [m2]7061
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu6,62
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka16,06
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
13.5.-15.5.2013 8.00-18.00OcÚ Bardoňovoprerokovanie s vlastníkmi Prerokovanie návrhu nového usporiadania podľa § 12 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách. Pozvánku na prerokovanie zaslal zhotoviteľ.
pracovné dni 11.3.-28.3.2013 8.00-18.00OcÚ Bardoňovoprerokovanie s vlastníkmi Prerokovanie návrhu nového usporiadania podľa § 12 ods. 6 zákona o pozemkových úpravách v pracovných dňoch od 11.3.2013 do 28.3.2013. Pozvánku na prerokovanie zaslal zhotoviteľ všetkým známym vlastníkom.
17.1.20139.00OcÚ BardoňovoPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok voči ZUNP
13.11.20129.00OcÚ BardoňovoPredstavenstvo ZÚPÚ dohodnutie ZUNP
29.-31.10.20129.00-15.00OcÚ BardoňovoIndividuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
26.10.201218.00Kaštieľ BardoňovoSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov Uskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky sa zasielajú prihláseným vlastníkom pozemkov. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav. Pracovný návrh ZUNP má textovú časť a grafickú časť.
25.9.20129.00OcÚ BardoňovoPredstavenstvo ZÚPÚ príprava ZUNP
11.9.20129.00OcÚ BardoňovoPredstavenstvo ZÚPÚ príprava ZUNP
23.4.201210.00OcÚ BardoňovoPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok, pripomienok a stanovísk k VZFU podľa §10 ods.6 zákona
16.2.20129.00ObPÚ Nové Zámkyrokovanie prerokovanie návrhu VZFU podľa §9 ods.12 zákona
13.12.20119.30OcÚ BardoňovoPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie úvodných podkladov - VZFU
4.10.201110.00OcÚ BardoňovoPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie úvodných podkladov - mapy hodnoty, RPS, MÚSES a VZFU
8.9.20099.00OcÚ BardoňovoKomisia komisia na zisťovanie skutočných druhov pozemkov
1.7.20099.00OcÚ BardoňovoKomisia komisia na zisťovanie skutočných druhov pozemkov
26.6.200917.30Kaštieľ BardoňovoUstanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ podľa §24 ods.1 zákona, prijatie stanov, voľba predstavenstva
17.6.200913.00OcÚ BardoňovoPrípravný výbor ZÚPÚ rokovanie prípravného výboru ZÚPÚ podľa §7 ods.4 písm.f), príprava návrhu stanov ZÚPÚ, príprava ustanovujúceho zhromaždenia ZÚPÚ
21.5.20099.00OcÚ BardoňovoKomisia na zisťovanie priebehu hranice obvodu PPÚ komisia na zisťovanie priebehu hraníc obvodu PÚ podľa §3 ods.3 zákona s terénnou pochôdzkou
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
7.5.2013V dňoch 13.5.2013 až 15.5.2013 budú opäť pracovníci firmy Geopartner, s.r.o. k dispozícii na Obecnom úrade v Bardoňove od 8,00 do 18,00. Pre vlastníkov, ktorí sa doteraz nezúčastnili prerokovania boli rezervované termíny uvedené v pozvánke.
25.2.2013V pracovných dňoch od 11.3.2013 do 28.3.2013 budú pracovníci firmy Geopartner, s.r.o. od 8,00 do 18,00 k dispozícii na Obecnom úrade v Bardoňove. Pre každého vlastníka bol rezervovaný termín uvedený v pozvánke. Ak Vám termín nevyhovuje, môžete si telefonicky dohodnúť iný, alebo prísť počas uvedených dní a podľa situácie si počkať na uvoľnenie iného vhodného termínu.
30.1.2013ZUNP Bardoňovo sú platné. Dňa 30.1.2013 bolo vydané oznámenie o platnosti ZUNP.
20.12.2012ObPÚ zverejnil dohodnuté zásady umiestnenia nových pozemkov verejnou vyhláškou. Majú textovú časť a grafickú časť. Súčasne sa doručujú známym vlastníkom do vlastných rúk.
7.11.2012 Dňa 30.10.2012 ObPÚ schválil RPS .
12.10.2012Návrh ZUNP, ktorý bude prezentovaný a prerokovaný 26.10. a 29.-31.10.2012, má textovú časť a grafickú časť.
28.2.2012 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Bardoňovo boli dňa 28.2.2012 doručené ZÚPÚ a zverejnené verejnou vyhláškou v Obci Bardoňovo. Súčasne ObPÚ oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU a zaslal im ich na CD. Nakoľko sa jedná o rozsiahly elaborát, zverejňujeme z textovej časti iba prieskumy a návrh funkčného usporiadania. Z grafickej časti zverejňujeme dve súhrnné výsledné mapy.
31.1.2012Obvodný pozemkový úrad pozval dotknuté orgány štátnej správy a správcov verejných zariadení na prerokovanie návrhu VZFU. Návrh VZFU na prerokovanie má písomnú a grafickú časť.
18.6.2009Dňa 17.6.2009 prípravný výbor pozemkových úprav vypracoval tento návrh Stanov ZÚPÚ Bardoňovo ktorý bude predložený na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav.
10.6.2009Dňa 26.6.2009 od 17.30 sa v Kaštieli v Bardoňove uskutoční ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Je zvolané verejnou vyhláškou, ktorá je zverejnená na úradnej tabuli v obci Bardoňovo. Účastníci PÚ majú na tomto zhromaždení vytvoriť združenie účastníkov PÚ na obstaranie svojich spoločných záležitostí, prijať stanovy združenia a zvoliť predstavenstvo ako výkonný výbor združenia. Známym vlastníkom s adresou podľa údajov v KN bola zaslaná pozvánka s informáciou o PPÚ.
Hore
30/01/13
PPÚ Bardoňovo - platnosť ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
05/12/12
PPÚ Bardoňovo - zverejnenie ZUNP

Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška

07/11/12
PPÚ Bardoňovo - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
12/10/12
PPÚ Bardoňovo - Návrh ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
27/04/12
PPÚ Bardoňovo - schválenie VZFU - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení VZFU
28/02/12
PPÚ Bardoňovo - zverejnenie VZFU
zverejnenie VZFU
28/02/12
PPÚ Bardoňovo - zverejnenie VZFU

zverejnenie VZFU

31/01/12
PPÚ Bardoňovo - návrh VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
10/11/11
PPÚ Bardoňovo - zverejnenie RPS
verejná vyhláška
03/07/09
PPÚ Bardoňovo - ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
17/06/09
PPÚ Bardoňovo - ZÚPÚ
Návrh stanov ZÚPÚ Bardoňovo
11/06/09
PPÚ Bardoňovo - Zvolanie ZÚPÚ - verejná vyhláška
Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia ZÚPÚ v k.ú. Bardoňovo
23/03/09
PPÚ Bardoňovo - nariadenie PÚ

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Bardoňovo

Ubytovanie v Nitre