Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Prípravné konania

06/02/07
- Prípravné konania pozemkových úprav (PK)
Nariadené prípravné konania
katastrálne územie - názovkatastrálne územie - kód výmera k.ú. v havýmera obvodu v ha počet známych vlastníkov v obvodepočet vlastníkov s neznámym pobytom v obvode
Vlčany8698723977368015153449
Bajtava800589933471263612
Bíňa8029562350423251122
Kamenný Most8234902034583441454
Malá Maňa835994399372167309
Trávnica8640812115386349161
Katastrálne územie (stav PK)Dátum uverejnenia a popis
Vlčany
14.8.2013
Obec Vlčany podala dňa 22.01.2013 na Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch ( ďalej ObPÚ) žiadosť o nariadenie pozemkových úprav v katastrálnom území Vlčany z dôvodu pretrvávajúcich problémov v usporiadaní vlastníckych a užívacích vzťahov ako aj nakladania s vlastníctvom a činností obecného úradu s tým spojených. V spolupráci ObPÚ s Obcou Vlčany bol vykonávaný prieskum záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy. Vlastníci boli oslovení písomnou formou a dňa 17.05.2013 bolo uskutočnené verejné zhromaždenie občanov s prezentáciou o pozemkových úpravách. Na základe preukázaného záujmu bolo vydané toto nariadenie prípravného konania.
Leľa
16.3.2009
Dňa 13.3.2009 o 17.00 hod sa v Kultúrnom dome v Lelej uskutočnilo "Stretnutie s vlastníkmi pozemkov a možnými účastníkmi pozemkových úprav" za účelom zisťovania záujmu vlastníkov pozemkov o pozemkové úpravy. Bola na ňom prednesená táto prezentácia. Záujem o PÚ je možné vyjadriť na takomto prehlásení, ktoré je potrebné doručiť na OcÚ v Lelej alebo priamo na ObPÚ do 15.4.2009.
Bajtava
9.3.2009
Dňa 6.3.2009 o 17.00 hod sa v Kultúrnom dome v Bajtave uskutočnilo "Stretnutie s vlastníkmi pozemkov a možnými účastníkmi pozemkových úprav" za účelom zisťovania záujmu vlastníkov pozemkov o pozemkové úpravy. Bola na ňom prednesená táto prezentácia. Záujem o PÚ je možné vyjadriť na takomto prehlásení, ktoré je potrebné doručiť na OcÚ v Bajtave alebo priamo na ObPÚ do 15.4.2009.
ÚKSÚP Nové Zámky
(ukončené PK)
21.2.2007
Je začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa JPÚ. Ak bude úspešné, pravdepodobne 1.4.2007 začnú JPÚ ÚKSÚP.
23.1.2007
Prípravné konanie je ukončené. Čaká sa na pokyn z MPSR, aby mohlo byť začaté verejné obstarávanie na zhotoviteľa JPÚ.
23.1.2007
Dňa 11.1.2007 sa uskutočnilo rokovanie na SK za účelom stanovenia špecifických podmienok JPÚ v hospodárskom obvode SS ÚKSÚP NZ.
2.1.2007
Dňa 11.12.2006 sa uskutočnilo rokovanie na MPSR o získaní zdrojov a spôsobe financovania JPÚ v hospodárskom obvode SS ÚKSÚP NZ.
1.10.2006
Dňa 29.9.2006 bol vyhodnotený záujem vlastníkov o jednoduché pozemkové úpravy. Záujem o JPÚ preukázali vlastníci v počte 41 z 44, čo činí 93% vlastníkov, zastupujúci 8,4233 ha z výmery navrhovaného obvodu JPÚ 11,5574 ha, čo činí 73% výmery.
7.6.2006
Dňa 21. júna 2006 o 16.30 sa v zasadačke ObPÚ uskutoční rokovanie s vlastníkmi pozemkov v navrhovanom obvode pozemkových úprav.
23.5.2006
Do 15. júna sa na ObPÚ uskutoční rokovanie s vlastníkmi pozemkov v navrhovanom obvode pozemkových úprav. Známi vlastníci so známym pobytom budú pozvaní pozvánkou do vlastných rúk.
23.5.2006
Dňa 31.5.2006 sa na ObPÚ uskutoční rokovanie s Mestom Nové Zámky a Slovenským pozemkovým fondom.
28.3.2006
ObPÚ vydal Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) verejnou vyhláškou.
22.3.2006
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len "ÚKSÚP") podal návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav na Skúšobnej stanici ÚKSÚP v Nových Zámkoch.
Belek a Svätuša - obec Podhájska
(nezačaté PK)
20.7.2005
Odpoveď ObPÚ - vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu a zdrojov z EÚ v súčasnosti nie je možné začať pozemkové úpravy ...
10.7.2005
Starosta obce Podhájska požiadal o vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Belek a Svätuša.
Bardoňovo
(ukončené PK)
21.2.2007
Dňa 28.2.2007 sa na OcÚ Bardoňovo uskutoční rokovanie prípravného výboru PPÚ Bardoňovo.
1.2.2007
Vyhodnotením záujmu o pozemkové úpravy bol preukázaný záujem o pozemkové úpravy v katastrálnom území Bardoňovo, nakoľko záujem o pozemkové úpravy preukázalo 1219 z 1598 vlastníkov, čo činí 76% vlastníkov, zastupujúcich cca 1605 ha z výmery navrhovaného obvodu PPÚ 2257 ha, čo činí 71% výmery.
11.11.2006
V Kultúrnom dome v Bardoňove sa uskutočnilo "Zhromaždenie vlastníkov pozemkov a možných účastníkov pozemkových úprav" za účelom ich oboznámenia s pozemkovými úpravami a zisťovania záujmu o vykonanie pozemkových úprav. ObPÚ NZ vykonal nasledovnú prezentáciu pozemkových úprav.
Vyplnené Prehlásenie o záujme je potrebné doručiť na ObPÚ NZ alebo Obecný úrad v Bardoňove do 30.11.2006, kedy bude vykonané vyhodnotenie záujmu o pozemkové úpravy. Tlačivá na "Prehlásenie o záujme" boli rozdané na zhromaždení, sú k dispozícii aj na Obecnom úrade v Černíku alebo na ObPÚ NZ.
12.6.2006
ObPÚ NZ po doplnení žiadosti vydal podľa §7 zákona č. 330/1991 Zb. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) a začal potrebné práce.
8.3.2006
Obec Bardoňovo opätovne požiadala o zaradenie k.ú. Bardoňovo do prípravného konania pozemkových úprav.
12.5.2005
Odpoveď ObPÚ - vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu a zdrojov z EÚ v súčasnosti nie je možné začať pozemkové úpravy ...
6.5.2005
Starosta obce Bardoňovo požiadal o vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Bardoňovo.
Trávnica
(nezačaté PK)
12.5.2005
Odpoveď ObPÚ - vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu a zdrojov z EÚ v súčasnosti nie je možné začať pozemkové úpravy ...
25.4.2005
Starosta obce Trávnica požiadal o vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Trávnica.
Černík
(ukončené PK)
7.3.2006
Na Krajskom pozemkovom úrade v Nitre sa uskutočnilo verejné obstarávanie projektu pozemkových úprav Černík. Po podpise zmluvy ministrom pôdohospodárstva s víťazom Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch rozhodne o nariadení pozemkových úprav, čím sa oficiálne začnú pozemkové úpravy v katastrálnom území Černík.
26.5.2005
Výsledný elaborát z prípravného konania bol odovzdaný na Krajský pozemkový úrad v Nitre s nasledovným výsledkom:
"Konaním o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) boli preukázané dôvody, potreba, účelnosť, naliehavosť a nutnosť riešiť daný stav v katastrálnom území Černík prostredníctvom pozemkových úprav."
20.5.2005
Vyhodnotením záujmu o pozemkové úpravy bol preukázaný záujem o pozemkové úpravy v katastrálnom území Černík, nakoľko záujem o pozemkové úpravy preukázalo 1897 z 2835 vlastníkov, čo činí 67% vlastníkov, vlastniacich cca 601 ha z výmery navrhovaného obvodu PPÚ 898 ha, čo činí 67% výmery.
26.4.2005
ObPÚ NZ vydal podľa §7 zákona č. 330/1991 Zb. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) a začal potrebné práce.
9.4.2005
V Kultúrnom dome v Černíku sa uskutočnilo "Zhromaždenie vlastníkov pozemkov a možných účastníkov pozemkových úprav" za účelom ich oboznámenia s pozemkovými úpravami a zisťovania záujmu o vykonanie pozemkových úprav. ObPÚ NZ vykonal nasledovnú prezentáciu pozemkových úprav.
Vyplnené Prehlásenie o záujme je potrebné doručiť na ObPÚ NZ alebo Obecný úrad v Černíku do 15.5.2005, kedy bude vykonané vyhodnotenie záujmu o pozemkové úpravy. Tlačivá na "Prehlásenie o záujme" boli rozdané na zhromaždení, sú k dispozícii aj na Obecnom úrade v Černíku alebo na ObPÚ NZ.
16.2.2005
Starosta obce Černík požiadal o vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Černík.
Dedinka
(ukončené PK)
7.3.2006
Na Krajskom pozemkovom úrade v Nitre sa uskutočnilo verejné obstarávanie projektu pozemkových úprav Dedinka. Po podpise zmluvy ministrom pôdohospodárstva s víťazom Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch rozhodne o nariadení pozemkových úprav, čím sa oficiálne začnú pozemkové úpravy v katastrálnom území Dedinka.
26.5.2005
Výsledný elaborát z prípravného konania bol odovzdaný na Krajský pozemkový úrad v Nitre s nasledovným výsledkom:
"Konaním o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) boli preukázané dôvody, potreba, účelnosť, naliehavosť a nutnosť riešiť daný stav v katastrálnom území Dedinka prostredníctvom pozemkových úprav."
2.3.2005
ObPÚ NZ vydal podľa §7 zákona č. 330/1991 Zb. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) a začal potrebné práce.
24.2.2005
Vyhodnotením záujmu o pozemkové úpravy bol preukázaný záujem o pozemkové úpravy v katastrálnom území Dedinka, nakoľko záujem o pozemkové úpravy preukázalo 897 z 1380 vlastníkov, čo činí 65% vlastníkov, vlastniacich cca 1144 ha z výmery mimo zastavaného územia obce 1715 ha, čo činí 67% výmery.
17.2.2005
Starosta obce Dedinka doručil na ObPÚ NZ vyzbierané "prehlásenia o záujme".
14.1.2005
V Kultúrnom dome v Dedinke sa uskutočnilo "Zhromaždenie vlastníkov pozemkov a možných účastníkov pozemkových úprav" za účelom ich oboznámenia s pozemkovými úpravami a zisťovania záujmu o vykonanie pozemkových úprav. ObPÚ NZ vykonal nasledovnú prezentáciu pozemkových úprav.
21.6.2004
ObPÚ NZ obdržal žiadosť Obecného úradu Dedinka o vykonanie pozemkových úprav.
14/08/13
PK Vlčany
Nariadenie prípravného konania PÚ Vlčany - verejná vyhláška
03/02/12
PK Bajtava

Nariadenie prípravného konania PÚ Bajtava - verejná vyhláška

01/02/12
PK Kamenný Most

Nariadenie prípravného konania PÚ Kamenný Most - verejná vyhláška

01/02/12
PK Bíňa
Nariadenie prípravného konania PÚ Bíňa - verejná vyhláška
01/02/12
PK Trávnica
Nariadenie prípravného konania PÚ Trávnica - verejná vyhláška
01/02/12
PK Malá Maňa
Nariadenie prípravného konania PÚ Malá Maňa - verejná vyhláška
19/04/11
PK JPÚ VD Kamenín - nariadenie PK

Nariadenie prípravného konania JPÚ VD Kamenín - verejná vyhláška

30/12/10
JPÚ Horná Kráľová - nariadenie PK
Nariadenie prípravného konania JPÚ Horná Kráľová - verejná vyhláška
21/03/09
PK Leľa
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
09/03/09
PK Bajtava
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
10/11/06
PK Bardoňovo
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/04/06
PK - ÚKSÚP NZ - jednoduché PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
27/07/05
PK - Žiadosť o PÚ - Trávnica, Bardoňovo, Podhájska
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
13/04/05
PK - PPÚ Černík - prípravné konanie
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/03/05
PK - PPÚ Dedinka - prípravné konanie
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre