Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Používané skratky

05/02/07
- Skratky, používané na týchto stránkach
SkratkaVýznam
zákonZákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
ObPÚobvodný pozemkový úrad
ObPÚ NZObvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch
KPÚkrajský pozemkový úrad
KPÚ NRKrajský pozemkový úrad v Nitre
MP SRMinisterstvo pôdohospodárstva SR
OcÚobecný úrad
k.ú.katastrálne územie
KNkataster nehnuteľností
SKspráva katastra
SK NZSpráva katastra Nové Zámky
BPEJbonitovaná pôdnoekologická jednotka
pozemkové úpravy
JPÚjednoduché pozemkové úpravy
PPÚprojekt pozemkových úprav
PJPÚprojekt jednoduchých pozemkových úprav
ZÚPÚzdruženie účastníkov pozemkových úprav
RPSregister pôvodného stavu
MÚSESmiestny územný systém ekologickej stability
VZFUvšeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav
ZUNPzásady umiestnenia nových pozemkov
SZOspoločné zariadenia a opatrenia
VZOverejné zariadenia a opatrenia
PSZOplán spoločných zariadení a opatrení
RPUVrozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
UVPumiestňovací a vytyčovací plán
RPGProzdeľovací plán vo forme geometrického plánu
RPOKOrozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním
LBHNPlomové body hraníc nových pozemkov
VÚPoPVýskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
ÚKSÚPÚstredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
PPpoľnohospodárska pôda
LPlesné pozemky
VDvodné dielo
Ubytovanie v Nitre