Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Dedinka

07/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Dedinka
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Dedinka
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
ukončené (18.10.2011 zapísané do KN)
ZhotoviteľGeopartner s.r.o., Košická 37, 82108 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Dedinka z 1.6.2006 s grafickou prílohou
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 9.
Ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ sa konalo dňa 29.9.2006, bola na ňom prednesená táto prezentácia, boli schválené stanovy ZÚPÚ a bolo zvolené predstavenstvo ZÚPÚ.
Časový harmonogram 31.07.2006 - Bodové pole
31.10.2006 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.10.2007 - Účelová mapa polohopisu
31.10.2007 - Účelová mapa výškopisu
31.05.2008 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.05.2008 - Register pôvodného stavu
31.05.2008 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.01.2009 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2009 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
31.05.2010 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
31.05.2011 - Vytýčenie význačných a podrobných LBHNP
31.03.2012 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Vyhodnotenie komasácie
UkazovateľPôvodný stav
(pred PÚ)
Nový stav
(po PÚ)
Výmera obvodu PPÚ (výmera celého k.ú.) [ha]1708 (1852)
Počet vlastníkov922
- z toho známych vlastníkov so známym pobytom464
Počet parciel16191471
Počet vlastníckych vzťahov194832145
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/16561393
Priemerná výmera parcely [m2]1053911607
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu12,031,46
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka21,182,33
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
23.2.20119.00OcÚ DedinkaPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie a dohodnutie "Postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní"
14.10.20109.00OcÚ DedinkaPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok proti PPÚ, príprava "Postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní"
15.7.201011.00OcÚ DedinkaPredstavenstvo ZÚPÚ doručenie a zverejnenie PPÚ Dedinka
2.-3.2.20108.00OcÚ DedinkaPrerokovaniaprerokovania návrhu umiestnenia nových pozemkov s pozvanými vlastníkmi
7.12.200913.00OcÚ DedinkaPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie časového harmonogramu ďalších prác
23.-25.2.20099.00-12.00 a 13.00-15.00OcÚ DedinkaIndividuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
20.2.200917.30Kultúrny dom DedinkaSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkovUskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky sa zasielajú prihláseným vlastníkom pozemkov. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP.
30.1.20099.00OcÚ DedinkaPredstavenstvo ZÚPÚpríprava návrhu ZUNP
22.1.20099.00OcÚ DedinkaPredstavenstvo ZÚPÚpríprava návrhu ZUNP
19.12.20089.00OcÚ DedinkaRokovanie predbežné vytýčenie vybratých SZO
25.11.20089.00ObPÚ Nové ZámkyRokovanie prerokovanie návrhu VZFU podľa §9 ods.12 zákona
23.6.200814.00OcÚ DedinkaRokovanie prerokovanie návrhov a požiadaviek pre VZFU
23.4.200817.00OcÚ DedinkaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie zverejnenia RPS a návrhu MÚSES pre účely PÚ
17.12.200716.00OcÚ DedinkaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie mapy hodnoty pozemkov, informácia o prebiehajúcich prácach
10.10.20079.00OcÚ DedinkaAktualizácia BPEJ terénna pochôdzka s pôdoznalcami
21.6.20079.00OcÚ DedinkaKomisia na zisťovanie zmien druhov pozemkovzisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne
29.9.200617.30Kultúrny dom DedinkaUstanovujúce zhromaždenie ZÚPÚustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ v Dedinke, ktorého cieľom je schválenie stanov ZÚPÚ a voľba predstavenstva ZÚPÚ
19.9.20068.30OcÚ DedinkaKomisia na zisťovanie priebehu hranice obvodu PPÚzisťovanie priebehu a trvalá stabilizácia význačných lomových bodov hranice obvodu PPÚ
12.9.200618.00OcÚ DedinkaPrípravný výbor ZÚPÚrokovanie prípravného výboru ustanovujúceho zhromaždenia ZÚPÚ
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
19.10.2011 Projekt PÚ Dedinka bol ukončený a schválený 6 mesiacov pred plánovaným termínom. Zápis do KN prebehol dňa 18.10.2011.
18.10.2011 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Dedinka nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2011. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom.
30.9.2011 Vykonanie projektu PÚ Dedinka bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2011 zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
1.3.2011 Dňa 1.3.2011 bolo vydané nariadenie vykonania PPÚ Dedinka. Spolu s nariadením bol zverejnený dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní", ktorý má textovú časť a grafickú časť.
14.12.2010Projekt pozemkových úprav Dedinka bol schválený. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.1.2011.
15.7.2010Projekt pozemkových úprav bol dňa 15.7.2010 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na OcÚ. Dňa 15.7.2010 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z rozdeľovacieho plánu. Tu je k nahliadnutiu grafická časť RPUV.
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
19.6.2009ZUNP Dedinka sú platné. Dnes bolo vydané oznámenie o platnosti ZUNP.
20.4.2009ZUNP boli dnes zverejnené verejnou vyhláškou. Majú textovú časť a grafickú časť. Súčasne sa doručujú známym vlastníkom do vlastných rúk.
12.2.2009Dňa 10.2.2009 ObPÚ schválil VZFU.
4.2.2009 Návrh ZUNP, ktorý bude prezentovaný a prerokovaný 20.2. a 23.-25.2.2009, má textovú časť a grafickú časť. Prihláseným vlastníkom bola zaslaná pozvánka.
8.12.2008 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Dedinka boli dnes zverejnené verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU a zaslal im ich na CD. Nakoľko sa jedná o rozsiahly elaborát, tu zverejňujeme iba textovú časť VZFU (5,78MB) a grafickú časť VZFU (5,97MB).
18.11.2008Na 25.11.2008 ObPÚ pozval orgány a organizácie na prerokovanie návrhu VZFU Dedinka. Návrh VZFU na prerokovanie má textovú časť (5,9MB) a grafickú časť.
25.8.2008Dňa 21.8.2008 ObPÚ schválil RPS.
17.4.2008 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 16.4.2008 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne je v obálke Dotazník o zisťovaní zámerov pri nakladaní s pozemkami v novom usporiadaní.
23.1.2007Do októbra 2007 budú v k.ú. Dedinka prebiehať terénne meračské práce.
13.9.2006Dňa 12.9.2006 prípravný výbor ustanovujúceho zhromaždenia ZÚPÚ pripomienkoval a odsúhlasil návrh stanov ZÚPÚ, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli obce a bude prerokovaný na ustanovujúcom zhromaždení ZÚPÚ.
13.9.2006Dňa 29.9.2006 o 17.30 sa v Kultúrnom dome v Dedinke uskutoční ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Je zvolané verejnou vyhláškou, ktorá je zverejnená na úradnej tabuli v obci Dedinka a susedných obciach (Plavé Vozokany, Čaka, Kolta, Čechy, Veľké Lovce, Pozba, Bardoňovo). Vlastníkom s adresou podľa údajov v KN v iných obciach okrem horeuvedených bude zaslaná pozvánka s informáciou o PPÚ.
22.5.2006Nariadenie pozemkových úprav bude vydané dňa 1.6.2006.
19.4.2006Z ministerstva pôdohospodárstva sme obdržali podpísanú zmluvu o dielo so zhotoviteľom.
7.3.2006Na KPÚ v Nitre sa uskutočnilo verejné obstarávanie PPÚ Dedinka. Po podpise zmluvy ministerstvom pôdohospodárstva s víťazom ObPÚ NZ rozhodne o nariadení pozemkových úprav, čím sa oficiálne začnú PÚ v katastrálnom území Dedinka.
Hore
30/09/11
PPÚ Dedinka - schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Dedinka

01/03/11
PPÚ Dedinka - nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu
Nariadenie vykonania PPÚ Dedinka a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
14/12/10
PPÚ Dedinka - schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav k.ú. Dedinka

15/07/10
PPÚ Dedinka - zverejnenie PPÚ

zverejnenie PPÚ Dedinka

19/06/09
PPÚ Dedinka - platnosť ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
20/04/09
PPÚ Dedinka - zverejnenie ZUNP
Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška
12/02/09
PPÚ Dedinka - schválenie VZFU - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení VZFU PPÚ Dedinka
04/02/09
PPÚ Dedinka - návrh ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
08/12/08
PPÚ Dedinka - VZFU - zverejnenie
Zverejnenie VZFU Dedinka
19/11/08
PPÚ Dedinka - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
17/10/08
PPÚ Dedinka - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
17/04/08
PPÚ Dedinka - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
17/04/08
PPÚ Dedinka - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
16/04/08
PPÚ Dedinka - zverejnenie RPS - verejná vyhláška
Zverejnenie RPS v obvode PPÚ Dedinka
13/09/06
PPÚ Dedinka - ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
13/09/06
PPÚ Dedinka - ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/06/06
PPÚ Dedinka - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre