Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Pozba

07/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Pozba
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Pozba
- Financované z prostriedkov EPFRV -
ukončené (16.1.2014 zapísané do KN)
ZhotoviteľGeopartner s.r.o., Košická 37, 82108 Bratislava
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Pozba z 11.5.2005 s mapovou prílohou
(prihláška do pozemkových úprav).
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 7.
Na ustanovujúcom zhromaždení združenia účastníkov pozemkových úprav bola prednesená táto prezentácia.
Časový harmonogram 31.07.2005 - Bodové pole
31.10.2005 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.10.2006 - Účelová mapa polohopisu
31.10.2006 - Účelová mapa výškopisu
31.07.2007 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.07.2007 - Register pôvodného stavu
31.07.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.05.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2009 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
31.01.2011 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.03.2012 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
31.05.2013 - Vytýčenie význačných a podrobných LBHNP
31.10.2013 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Štatistické údaje zverejneného projektu
UkazovateľPôvodný stav
(pred PÚ)
Nový stav
(po PÚ)
Výmera obvodu PPÚ /(výmera celého k.ú.) [ha]889 /(941)
Počet vlastníkov1065
- z toho známych vlastníkov so známym pobytom503
Počet parciel28762377
Počet vlastníckych vzťahov1124973461
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/14572182
Priemerná výmera parcely [m2]3092,933739,26
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu39,121,46
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka105,433,25
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
6.5.20139.00-16.00viničný honpodľa pozvánky odovzdanie vytýčených hraníc nových pozemkov
19.4.201312.00-19.00viničný honpodľa pozvánky odovzdanie vytýčených hraníc nových pozemkov
1.3.2013 a 19.3.20139.00KD PozbaPredstavenstvo ZÚPÚ, užívatelia, správcoviaprerokovanie a dohodnutie postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
15.11.201208.30OcÚ Pozbaprerokovanie námietok voči RPUV prerokovanie námietok s predstavenstvom a pozvanými účastníkmi
31.8.201211.00OcÚ PozbaPredstavenstvo ZÚPÚ doručenie a zverejnenie PPÚ Pozba
9.-11.11.2011od 8.00viničný honPredbežné vytyčovanie hraníc nových pozemkov odsúhlasenie skutočných vlastníckch a užívacích pomerov s vlastníkmi
27.3.20109.00viničný honZameranie skutočných vlastníckych a užívacích pomerov zameranie a odsúhlasenie skutočných vlastníckch a užívacích pomerov vo viničnom hone v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov
7.12.200911.00OcÚ PozbaPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie časového harmonogramu ďalších prác, informácia o spoločných nehnuteľnostiach
16.-17.3.20099.00-12.00 a 13.00-15.00OcÚ PozbaIndividuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
14.3.200916.00Kultúrny dom PozbaSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkovUskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky sa zasielajú prihláseným vlastníkom pozemkov. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP.
9.3.200910.00OcÚ PozbaPredstavenstvo ZÚPÚ príprava návrhu ZUNP
25.2.20099.00OcÚ PozbaPredstavenstvo ZÚPÚ príprava návrhu ZUNP
10.7.20089.00OcÚ PozbaRokovanie prerokovanie námietok a pripomienok voči VZFU podľa §10 ods.6 zákona
14.5.200814.00OcÚ PozbaPredstavenstvo ZÚPÚpredbežné vytýčenie vybratých SZO, informácia o prebiehajúcich prácach
29.4.20089.00ObPÚ Nové ZámkyRokovanie prerokovanie návrhu VZFU podľa §9 ods.12 zákona
23.10.20079.00OcÚ PozbaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie návrhov a požiadaviek pre VZFU
11.10.20079.00OcÚ PozbaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie námietok proti RPS, prezentácia MÚSES, príprava VZFU
24.1.20079.00OcÚ PozbaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie mapy hodnoty pozemkov, informácia o prebiehajúcich prácach, rôzne
14.9.20068.30OcÚ PozbaKomisia na zisťovanie zmien druhov pozemkovzisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
24.1.2014 Projekt PÚ Pozba bol ukončený a zapísaný do operátu katastra nehnuteľností dňa 16.1.2014.
9.12.2013 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Pozba nadobudlo právoplatnosť dňa 05.12.2013. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom.
4.4.2013Dňa 27.3.2013 bolo zverejnené nariadenie vykonania PPÚ Pozba. Spolu s nariadením bol zverejnený "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní", ktorý má textovú a a grafickú časť.
4.4.2013Projekt pozemkových úprav bol schválený, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.3.2013.
3.9.2012Projekt pozemkových úprav bol dňa 31.8.2012 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na OcÚ. Dňa 31.8.2012 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z rozdeľovacieho plánu. Tu je k nahliadnutiu grafická časť RPUV.
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
1.3.2011Od 24.1.2011 prebiehajú v Kultúrnom dome v Pozbe prerokovania návrhov nového usporiadania pozemkov (individuálne prerokovanie s každým vlastníkom pozemkov). Vlastníci sú pozývaní písomnou pozvánkou.
3.9.2009ZUNP Pozba sú platné. Dnes bolo vydané oznámenie o platnosti ZUNP.
19.6.2009ZUNP boli dnes zverejnené verejnou vyhláškou. Majú textovú časť a grafickú časť. Súčasne sa doručujú známym vlastníkom do vlastných rúk.
9.3.2009 Návrh ZUNP, ktorý bude prezentovaný a prerokovaný 14.3. a 16.-17.3.2009, má textovú časť a grafickú časť. Prihláseným vlastníkom bola zaslaná pozvánka.
25.8.2008Dňa 21.8.2008 ObPÚ schválil VZFU.
7.5.2008Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Pozba boli dňa 7.5.2008 podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnené na obci verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ podľa §10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU. Nakoľko sa jedná o obsiahlejší elaborát, tu zverejňujeme iba textovú časť VZFU(6,7MB), a grafickú časť VZFU(11,1MB).
23.4.2008 Zverejnené podklady pre rokovanie 29.4.2008 - Návrh VZFU textová časť (6,4MB) a mapová časť (11,1MB).
3.12.2007Dňa 29.10.2007 ObPÚ schválil RPS.
29.6.2007 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 29.6.2007 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne je v obálke Dotazník o zisťovaní zámerov pri nakladaní s pozemkami v novom usporiadaní.
23.1.2007V júli 2007 bude vyhotovený RPS. Vyzývame všetkých vlastníkov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali, či majú v KN evidované správne osobné údaje (predovšetkým adresy).
8.11.2006Dňa 7.11.2006 bola vykonaná terénna pochôdzka s pracovníkmi VÚPoP za účelom aktualizácie BPEJ.
7.4.2006V súčasnosti sa vykonávajú geodetické práce na mapovaní polohopisu a výškopisu.
21.9.2005Dňa 20.9.2005 v poobedňajších hodinách sa v Kultúrnom dome v Pozbe uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, na ktorom vzniklo združenie účastníkov, boli schválené stanovy združenia a zvolené predstavenstvo.
22.8.2005Dňa 20.9.2005 o 15.00 sa v Kultúrnom dome v Pozbe uskutoční ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav.
Hore
19/11/13
PPÚ Pozba - schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Pozba

27/03/13
PPÚ Pozba - nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu

 Nariadenie vykonania PPÚ Pozba a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

22/02/13
PPÚ Pozba - schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav k.ú. Pozba

31/08/12
PPÚ Pozba - zverejnenie PPÚ

zverejnenie PPÚ Pozba

03/09/09
PPÚ Pozba - oznámenie o platnosti ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
19/06/09
PPÚ Pozba - ZUNP - zverejnenie
Zverejnenie ZUNP Pozba - verejná vyhláška, textová časť a grafická časť ZUNP
09/03/09
PPÚ Pozba - návrh ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
25/08/08
PPÚ Pozba - schválenie VZFU
Rozhodnutie o schválení VZFU
07/05/08
PPÚ Pozba - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/05/08
PPÚ Pozba - zverejnenie VZFU
Zverejnenie VZFU - verejná vyhláška
21/04/08
PPÚ Pozba - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
28/06/07
PPÚ Pozba - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
28/06/07
PPÚ Pozba - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
28/06/07
PPÚ Pozba - zverejnenie RPS - verejná vyhláška
Zverejnenie RPS v obvode PPÚ Pozba
21/09/05
PPÚ Pozba - ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/03/05
PPÚ Pozba - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre