Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Andovce

07/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Andovce
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Andovce
- Financované z prostriedkov EPFRV -
ukončené (5.6.2013 zapísané do KN)
ZhotoviteľTRIGONS s.r.o., Nádvorie Európy 12/10, 94501 Komárno (od 1.7.2006)
ECOP s.r.o., Pod lipami 30, 94063 Nové Zámky (do 1.7.2006)
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Andovce z 11.5.2005 s mapovou prílohou
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 6.
Na ustanovujúcom zhromaždení združenia účastníkov pozemkových úprav bola prednesená táto prezentácia.
Časový harmonogram 31.07.2005 - Bodové pole
31.10.2005 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.10.2006 - Účelová mapa polohopisu
31.10.2006 - Účelová mapa výškopisu
31.07.2007 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.07.2007 - Register pôvodného stavu
31.07.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.05.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
30.04.2009 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
31.01.2011 - Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení
31.01.2011 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
30.11.2012 - Vytýčenie význačných a podrobných LBHNP
30.04.2013 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Štatistické údaje schváleného projektu
UkazovateľPôvodný stav
(pred PÚ)
Nový stav
(po PÚ)
Výmera obvodu PPÚ / (výmera celého k.ú.) [ha]920 / (1078)
Počet vlastníkov1078
- z toho známych vlastníkov so známym pobytom467
Počet parciel22971471
Počet vlastníckych vzťahov115062304
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/17921277
Priemerná výmera parcely [m2]40056254
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu5,011,57
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka10,672,14
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
1.3.20129.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ príprava prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
26.8.20119.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok podľa § 13 ods. 4
24.5.20118.30OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok podľa § 13 ods. 4
7.3.20119.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ doručenie a zverejnenie projektu pozemkových úprav
21.12.20109.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie dohôd o zámenách podľa bodov 9 a 25 ZUNP, info o stave prác
16.12.20109.00zasadačka ObPÚrokovanie prerokovanie umiestnenia nových pozemkov s pozvanými vlastníkmi
23.11.20109.00Kultúrny dom AndovceRokovanie spoločné prerokovanie návrhu nového usporiadania pozemkov v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva
26.1.20109.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie ďalšieho postupu prác
17.2.20099.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ odsúhlasenie návrhu ZUNP na zverejnenie
4.-6.2.200914.00-17.00 (4. a 5.2.)
9.00-12.00 (6.2.)
OcÚ AndovceIndividuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
3.2.200917.30Kultúrny dom AndovceSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkovUskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky sa zasielajú prihláseným vlastníkom pozemkov. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP.
13.1.20099.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ príprava návrhu ZUNP
18.12.20089.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ príprava návrhu ZUNP
2.12.20089.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ príprava návrhu ZUNP
22.7.20088.00OcÚ AndovceRokovanie prerokovanie námietok, pripomienok a stanovísk k VZFU podľa §10 ods.6 zákona
22.5.20089.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚpredbežné vytýčenie vybratých SZO
15.5.20089.00ObPÚ Nové ZámkyRokovanie prerokovanie návrhu VZFU podľa §9 ods.12 zákona
11.12.20079.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ príprava VZFU
5.11.20079.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ príprava VZFU
17.10.20079.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok proti RPS, prezentácia MÚSES, návrhy a požiadavky pre VZFU
1.3.20079.00OcÚ AndovcePredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie mapy hodnoty pozemkov, informácie o PPÚ, rôzne
7.9.20068.30OcÚ AndovceKomisia na zisťovanie zmien druhov pozemkovzisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
14.6.2013 Projekt PÚ Andovce bol ukončený a zapísaný do operátu katastra nehnuteľností dňa 5.6.2013.
17.5.2013 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Andovce nadobudlo právoplatnosť dňa 9.5.2013. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom.
23.4.2013 Vykonanie projektu PÚ Andovce bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2013 zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
14.3.2013Informácia pre všetkých účastníkov konania.
20.12.2012 ObPÚ NZ oznamuje, že z dôvodu ukončovania PPÚ Andovce Správa katastra v Nových Zámkoch zastaví zápisy do KN od 1.2.2013 na 90 dní. Preto je možné doručovať na SK NZ verejné listiny a iné listiny na zápis do KN najneskôr do 31.1.2013. Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po 31.1.2013, SK ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil. Tento postup sa vzťahuje iba na nehnuteľnosti v obvode PPÚ.
17.4.2012Dňa 17.4.2012 bolo zverejnené nariadenie vykonania PPÚ Andovce. Spolu s nariadením bol zverejnený dohodnutý "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní", ktorý má textovú časť a grafickú časť.
2.4.2012Projekt pozemkových úprav Andovce bol schválený. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 26.3.2012.
7.3.2011Projekt pozemkových úprav bol dňa 7.3.2011 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na OcÚ. Dňa 7.3.2011 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z rozdeľovacieho plánu. Tu je k nahliadnutiu grafická časť RPUV.
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
15.5.2009ZUNP Andovce sú platné. Dňa 15.4.2009 bolo vydané oznámenie o platnosti ZUNP.
4.3.2009ZUNP boli dnes zverejnené verejnou vyhláškou. Majú textovú časť a grafickú časť. Súčasne sa doručujú známym vlastníkom do vlastných rúk.
7.2.2009Spoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov sa uskutočnilo 3.2.2009 v Kultúrnom dome v Andovciach. Bola na ňom prednesená táto prezentácia a prerokovaný návrh ZUNP, ktorý má textovú časť a grafickú časť.
21.1.2009 Návrh ZUNP, ktorý bude prezentovaný a prerokovaný 3.2. a 4.-6.2.2009, má textovú časť a grafickú časť.
30.7.2008Dňa 28.7.2008 ObPÚ schválil VZFU.
6.6.2008 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Andovce boli dňa 6.6.2008 podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnené na obci verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ podľa §10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU. Nakoľko sa jedná o obsiahlejší elaborát, tu zverejňujeme iba textovú časť VZFU (1,65MB), a grafickú časť VZFU (2,37MB).
9.5.2008 Zverejnené podklady pre rokovanie 15.5.2008 - Návrh VZFU textová časť (1,65MB) a mapová časť (1,96MB).
25.1.2008Dňa 11.1.2008 ObPÚ schválil RPS.
7.8.2007 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 6.8.2007 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne je v obálke Dotazník o zisťovaní zámerov pri nakladaní s pozemkami v novom usporiadaní.
23.1.2007V júli 2007 bude vyhotovený RPS. Vyzývame všetkých vlastníkov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali, či majú v KN evidované správne osobné údaje (predovšetkým adresy).
1.12.2006Dňa 24.11.2006 bola vykonaná terénna pochôdzka s pracovníkmi VÚPoP za účelom aktualizácie BPEJ.
1.8.2006Od 1.7.2006 došlo k zmene zhotoviteľa. Novým zhotoviteľom je TRIGONS s.r.o., Nádvorie Európy 12/10, 94501 Komárno
7.4.2006V súčasnosti sa vykonávajú geodetické práce na mapovaní polohopisu a výškopisu.
15.9.2005Dňa 14.9.2005 vo večerných hodinách sa v kultúrnej sále Obecného úradu v Andovciach uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, na ktorom vzniklo združenie účastníkov, boli schválené stanovy združenia a zvolené predstavenstvo.
19.8.2005Dňa 14.9.2005 o 17.30 sa v kultúrnej sále Obecného úradu v Andovciach uskutoční ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Je zvolané verejnou vyhláškou.
Hore
23/04/13
PPÚ Andovce - schválenie vykonania PPÚ
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Andovce
14/03/13
informácia
Informácia k aktuálnej etape projektu
18/04/12
PPÚ Andovce- nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu
Nariadenie vykonania PPÚ Andovce a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
23/02/12
PPÚ Andovce - schválenie PPÚ
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav k.ú. Andovce
07/03/11
PPÚ Andovce - zverejnenie PPÚ
zverejnenie PPÚ Andovce
13/10/10
PPÚ Andovce - rozhodnutie o vyňatí
Vyňatie z obvodu PPÚ - verejná vyhláška
19/05/09
PPÚ Andovce - ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
04/03/09
PPÚ Andovce - zverejnenie ZUNP
Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška
22/01/09
PPÚ Andovce - návrh ZUNP
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
28/07/08
PPÚ Andovce - schválenie VZFU - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení VZFU
06/06/08
PPÚ Andovce - zverejnenie VZFU
Zverejnenie VZFU - verejná vyhláška
09/05/08
PPÚ Andovce - VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
25/01/08
PPÚ Andovce - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
07/08/07
PPÚ Andovce - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
07/08/07
PPÚ Andovce - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte.
07/08/07
PPÚ Andovce - Zverejnenie RPS - verejná vyhláška
Zverejnenie registra pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav Andovce
21/09/05
PPÚ Andovce - ustanovujúce zhromaždenie ZÚPÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
19/08/05
PPÚ Andovce - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre