Táto stránka slúži od 1.10.2013 iba na archívne účely.

Obvodný pozemkový úrad v Nových Zámkoch Erb - Obvodný pozemkový úrad - OPR Nové Zámky

Pozemkové úpravy / Veľká Maňa

07/02/07
Hlavná stránka - PPÚ Veľká Maňa
Základné údajeKalendár akcií Oznamy

PPÚ Veľká Maňa
- Tento projekt je spolufinancovaný ES -
ukončené (15.8.2012 zapísané do KN)
ZhotoviteľPentas s.r.o., Handlovská 45, 85101 Bratislava 5
Nariadenie PPÚ Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Veľká Maňa z 1.3.2004
(prihláška do pozemkových úprav)
Združenie účastníkov PÚje evidované v registri združení pod poradovým číslom 4.
Na ustanovujúcom zhromaždení združenia účastníkov pozemkových úprav bola prednesená táto prezentácia.
Časový harmonogram 31.05.2004 - Bodové pole
30.09.2004 - Vytýčenie, zameranie a stabilizácia obvodu
31.08.2005 - Účelová mapa polohopisu - blok I.
30.11.2005 - Účelová mapa výškopisu - blok I.
30.06.2006 - Účelová mapa polohopisu - blok II.
30.06.2006 - Účelová mapa výškopisu - blok II.
31.10.2006 - Aktualizácia BPEJ a ohodnotenie pozemkov
31.05.2007 - Register pôvodného stavu
31.05.2007 - Miestny územný systém ekologickej stability
31.03.2008 - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
31.01.2009 - Zásady umiestnenia nových pozemkov
31.01.2011 - Rozdeľovací plán vo forme UVP
31.01.2012 - Vytýčenie význačných a podrobných LBHNP
31.07.2012 - Rozdeľovací plán vo forme OKO
Hore
Vyhodnotenie komasácie
UkazovateľPôvodný stav
(pred PÚ)
Nový stav
(po PÚ)
Výmera obvodu PPÚ / (výmera celého k.ú.) [ha]1616 / (1760)
Počet vlastníkov1970
- z toho známych vlastníkov so známym pobytom859
Počet parciel31404610
Počet vlastníckych vzťahov742687055
Počet parciel s jedným vlastníkom v 1/19514221
Priemerná výmera parcely [m2]5148,613504,71
Priemerný počet spoluvlastníkov na 1 parcelu23,651,53
Priemerný počet parciel na 1 vlastníka37,663,58
Hore
Kalendár akcií
DátumČasMiestoAkciaPopis
14.10.2011 a 21.10.20119.30OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚ, užívatelia, správcoviaprerokovanie a dohodnutie postupu prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
3.8.201113.30OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie námietok voči rozdeľovaciemu plánu
19.7.20118.00OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie námietok voči rozdeľovaciemu plánu
18.4.201110.00OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚdoručenie a zverejnenie PPÚ
11.5.201016.30OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie sporných prípadov usporiadania nových pozemkov na Starej Hore
15.-16.4.20108.00Stará Hora, DolinaPredbežné vytýčenie predbežné vytýčenie návrhu nových pozemkov na Starej Hore a Doline
18.2.201017.00OcÚ MaňaRokovanieprerokovanie návrhu umiestnenia nových pozemkov na Starej Hore so Starohorským výborom
8.-9.12.20098.00OcÚ MaňaPrerokovaniaprerokovania návrhu umiestnenia nových pozemkov s pozvanými vlastníkmi
28.10.200917.00Stará HoraRokovanieprerokovanie pravidiel umiestňovania nových pozemkov na Starej Hore so Starohorským výborom
27.10.200814.00OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚdohodnutie a odsúhlasenie návrhu ZUNP na zverejnenie
21.-23.10.2008od 16.00 do 18.00OcÚ MaňaIndividuálne prerokovania návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkov S vlastníkmi, ktorí majú záujem o prerokovanie svojich návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov, ich prerokujú zástupcovia zhotoviteľa v uvedených termínoch na OcÚ.
20.10.200817.00Kultúrny dom MaňaSpoločné prerokovanie návrhov a požiadaviek vlastníkov na určenie nových pozemkovUskutoční sa v rámci prípravy návrhu ZUNP. Pozvánky sa zasielajú prihláseným vlastníkom pozemkov. Zúčastniť sa môžu všetci účastníci pozemkových úprav, ktorí chcú byť informovaní o príprave ZUNP.
30.9.20089.00OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚpríprava návrhu ZUNP
26.6.20089.00OcÚ MaňaRokovanieprerokovanie námietok a pripomienok voči VZFU podľa §10 ods.6 zákona
18.3.20089.00OcÚ MaňaRokovanieprerokovanie návrhu VZFU podľa §9 ods.12 zákona
4.10.20079.00OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚprerokovanie návrhov a požiadaviek na VZFU
13.09.20079.00OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie námietok proti RPS, prerokovanie MÚSES, prerokovanie požiadaviek na VZFU, informácie o PPÚ
25.10.200610.00OcÚ MaňaPredstavenstvo ZÚPÚ prerokovanie mapy hodnoty pozemkov, informácie o PPÚ, rôzne
30.5.20068.30OcÚ MaňaKomisia na zisťovanie zmien druhov pozemkovzisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne v bloku II
Hore
Oznamy
Dátum uverejneniaOznam
22.8.2012 Projekt PÚ Veľká Maňa bol ukončený a schválený v plánovanom termíne. Zápis do KN prebehol dňa 15.8.2012.
31.07.2012 Rozhodnutie o schválení vykonania projektu PÚ Veľká Maňa nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2012. Týmto dňom zaniká vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobúda sa vlastníctvo k novým pozemkom.
13.07.2012 Vykonanie projektu PÚ Veľká Maňa bolo schválené týmto rozhodnutím. Dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikne vlastníctvo k pôvodným pozemkom a nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom. Dňom 31.10.2012 zaniknú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
23.1.2012Dňa 5.1.2012 bolo zverejnené nariadenie vykonania PPÚ Veľká Maňa. Spolu s nariadením bol zverejnený "Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní", ktorý má textovú a a grafickú časť.
3.1.2012Projekt pozemkových úprav bol schválený, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1.2012.
19.4.2011Projekt pozemkových úprav bol dňa 18.4.2011 zverejnený, verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a PPÚ je k nahliadnutiu na OcÚ. Dňa 18.4.2011 bol doručený aj združeniu účastníkov. Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z rozdeľovacieho plánu. Tu je k nahliadnutiu grafická časť RPUV a zväčšená grafická časť v lokalite "Stará Hora".
Proti projektu a proti výpisu je možné podať písomné námietky do 30 dní od zverejnenia, resp. doručenia.
1.10.2009V 41., 42. a 43. týždni prebiehajú na OcÚ v Mani ďalšie prerokovania návrhov nového usporiadania pozemkov podľa písomných pozvánok doručených vlastníkom.
11.5.2009Od 12.5. do 7.8.2009 prebieha na OcÚ v Mani prerokovanie návrhov nového usporiadania pozemkov (individuálne prerokovanie s každým vlastníkom pozemkov). Prihlásiť sa možno na www.pentas.sk. Informácie na tel. č. 02,63813037.
12.2.2009ZUNP Veľká Maňa sú platné. Dňa 9.2.2009 bolo vydané oznámenie o platnosti ZUNP.
14.11.2008ZUNP boli dnes zverejnené verejnou vyhláškou. Majú textovú časť a grafickú časť. Súčasne sa doručujú známym vlastníkom do vlastných rúk.
1.8.2008Dňa 24.7.2008 ObPÚ schválil VZFU.
23.4.2008Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav Veľká Maňa boli dňa 22.4.2008 podľa §10 ods.4 zákona o pozemkových úpravách zverejnené na obci verejnou vyhláškou a zároveň doručené ZÚPÚ. Súčasne ObPÚ podľa §10 ods.5 zákona o pozemkových úpravách oznámil dotknutým orgánom štátnej správy, že sa prerokúvajú VZFU. Nakoľko sa jedná o obsiahlejší elaborát, tu zverejňujeme iba v zníženej kvalite textovú časť VZFU (2,38MB), a grafickú časť VZFU (3,51MB).
13.3.2008 Zverejnené podklady pre rokovanie 18.3.2008 - Návrh VZFU textová časť a mapová časť.
3.12.2007 Dňa 15.10.2007 ObPÚ schválil RPS.
7.6.2007 Register pôvodného stavu (RPS) bol dňa 6.6.2007 zverejnený na obci,
- verejná vyhláška je na úradnej tabuli OcÚ a RPS je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Každý známy vlastník so známym pobytom dostane v nasledovných dňoch do vlastných rúk doručený list ObPÚ a výpis z RPS,
- spolu z výpisom z RPS dostane informáciu o pozemkových úpravách,
- účastníci, ktorí sa neprihlásili o účasť na pozemkových úpravách dostanú aj oznámenie o tom, že ich v konaní zastupuje SPF a LSR,
- títo účastníci dostanú aj tlačivo Prihláška do pozemkových úprav,
- súčasne je v obálke Dotazník o zisťovaní zámerov pri nakladaní s pozemkami v novom usporiadaní.
23.1.2007V máji 2007 bude vyhotovený RPS. Vyzývame všetkých vlastníkov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali, či majú v KN evidované správne osobné údaje (predovšetkým adresy).
1.10.2006V dňoch 13. a 14.9.2006 bola vykonaná terénna pochôdzka s pracovníkmi VÚPoP za účelom aktualizácie BPEJ.
20.4.2006Meračské práce v bloku II sú pred ukončením. Po ich ukončení a kancelárskom spracovaní nameraných údajov bude okolo 20.5.2006 zvolaná komisia na určovanie nesúladov medzi evidenciou katastra nehnuteľností a skutočným stavom v teréne.
7.4.2006V súčasnosti sa vykonávajú geodetické práce na mapovaní polohopisu a výškopisu v bloku II.
Hore
13/07/12
PPÚ Veľká Maňa - schválenie vykonania PPÚ

Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ Veľká Maňa

05/01/12
PPÚ Veľká Maňa - nariadenie vykonania PPÚ a postup prechodu

Nariadenie vykonania PPÚ Veľká Maňa a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

02/12/11
PPÚ Veľká Maňa - schválenie PPÚ

Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav k.ú. Veľká Maňa

19/04/11
PPÚ Veľká Maňa - zverejnenie PPÚ
Zverejnenie PPÚ Veľká Maňa - verejná vyhláška
12/02/09
PPÚ Veľká Maňa - ZUNP - oznámenie o platnosti
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
14/11/08
PPÚ Veľká Maňa - zverejnenie ZUNP
Zverejnenie ZUNP - verejná vyhláška
25/07/08
PPÚ Veľká Maňa - schválenie VZFU - verejná vyhláška
Rozhodnutie o schválení VZFU PPÚ Veľká Maňa
23/04/08
PPÚ Veľká Maňa - zverejnenie VZFU
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
22/04/08
PPÚ Veľká Maňa - zverejnenie VZFU
Zverejnenie VZFU - verejná vyhláška
13/03/08
PPÚ Veľká Maňa - VZFU - návrh
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/06/07
PPÚ Veľká Maňa - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/06/07
PPÚ Veľká Maňa - RPS
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
07/06/07
PPÚ Veľká Maňa - zverejnenie RPS - verejná vyhláška
Zverejnenie RPS v obvode PPÚ Veľká Maňa
07/02/07
PPÚ Veľká Maňa - Rozhodnutie o zmene obvodu PPÚ Veľká Maňa
Rozhodnutie o zmene obvodu PÚ v PPÚ Veľká Maňa
07/03/05
PPÚ Veľká Maňa - nariadenie PÚ
K týmto súborom sa pristupuje cez odkazy vyššie v texte
Ubytovanie v Nitre